Breadcrumbs

Špeciálna základná škola v Liptovskom Hrádku bola zriadená v roku 1986 ako spádová škola pre región horného Liptova s cieľom vytvoriť podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami. V roku 1997 škola získala právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom sa stal Krajský školský úrad v Žiline.

 

V súčasnosti je spádovou školou regiónu horného Liptova a poskytuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutým deťom. Poskytuje však aj výchovu a vzdelávanie deťom viacnásobne postihnutým (deti s autizmom, deti s mentálnym postihnutím v kombinácii so zmyslovým, telesným postihnutím, či s narušenou komunikačnou schopnosťou).

 

Od 15. januára 2020 bola Špeciálna základná škola začlenená pod Spojenú školu, J. Rumana 6 v Liptovskom Mikuláši ako jej elokované pracovisko. 

 

Podľa stupňa postihnutia sú žiaci rozdelení do troch variantov:

 

  • variant Aje určený pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Vzdelávanie trvá 9 rokov. Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti určenom pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  • variant B – je určený pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Poskytuje žiakom základné vedomosti, zručnosti a návyky. Vzdelávanie v B variante trvá 10 rokov a žiaci môžu pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.

  • variant Cje určený pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo s viacnásobným postihnutím. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov.

 

Školský klub detí

 

Súčasťou školy je školský klub detí. Jeho hlavným poslaním je uspokojovanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a príprava na vyučovanie. Činnosť v školskom klube prebieha podľa plánov, v ktorých sú zastúpené jednotlivé zložky výchovy. Jednotlivé činnosti sú pestré a rôznorodé, zamerané predovšetkým na záujem detí. V rámci prírodovednej činnosti sa žiaci zameriavajú na spoznávanie svojho okolia a oboznamujú sa s rôznorodosťou fauny a flóry. Vychádzky sú zamerané na rozvoj hrubej motoriky a pohybových aktivít, ktoré žiaci rozvíjajú aj v telocvični. Veľmi radi kreslia, maľujú, lepia, strihajú, batikujú, vyšívajú, hačkujú, či štrikujú. Svoj voľný čas žiaci často trávia aj v počítačovej učebni.

 

Mimoškolská činnosť

 

Základné ciele výchovno – vzdelávacieho procesu dopĺňajú aktivity podmienené možnosťami školy. Žiaci majú v čase po vyučovaní možnosť navštíviť rôzne krúžky.

Vo výtvarnom krúžku si majú možnosť rozvíjať svoje výtvarné, umelecké a estetické cítenie, podieľať sa svojou tvorbou a výrobkami na výzdobe školy, zapájať sa do súťaží výtvarného zamerania.

Na športovom krúžku sa oboznamujú s pravidlami a hrou jednotlivých športov (futbal, volejbal, ping pong) a učia sa tímovo spolupracovať.

Na hudobnom krúžku sa učia spievať a tancovať známe ľudové piesne, či hrať na hudobných nástrojoch.

Tanečný krúžok – Khamoro (v preklade Slniečko), do ktorého činnosti sa v každom roku zapojí približne 10 – 15 žiakov. Svoj spev a tanec žiaci prezentujú na rôznych súťažiach, či vystúpeniach v škole a mimo školy.

 

Čo sa žiaci na krúžkoch naučia, či vytvoria, potom prezentujú na rôznych športových, výtvarných, tanečných a speváckych súťažiach, či už v našom okrese alebo v rámci kraja.